ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ,เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ,จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์การเกษตร ครุภัณฑ์ห้องสมุด,จอรับภาพ,เครื่องซักผ้า.และเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราค

Read more

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more