การตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ DLTV เอกสารประกวดราคา

Loading

Read more

การประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more