ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (แผนที่ Googl Map)
 2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934-5 ต่อ 10 หรือโทรสาร 0 4247 1310
 3. ร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 ม.2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 4. อีเมล์ info@nongkhai2.go.th
 5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  4.1  เว็บไซต์หลัก https://www.nongkhai2.go.th เมนู ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความเห็น
  4.2  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังเมนูด้านล่าง
   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30303030