กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดคู่มือ
2-กลุ่มนโยบายและแผน-Policies-and-plans

ปก-สัมพันธ์-ผสาน ปกคู่มือการปฏิบัติงาน-วิเคราะห์งบประมาณ-ผสาน ปกคู่มือการปฏิบัติงาน-ติดตาม-ผสาน ปกคู่มือการปฏิบัติงาน-สารสนเทศ-ผสาน ปกคู่มือการปฏิบัติงาน-นโยบายและแผน-ผสาน ปกคู่มือการปฏิบัติงาน-ธุรการ-ผสาน