ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม

นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ :042471969
อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น
สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา แก่หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ
๒. งานการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางราตรี  ฉันทพจน์

นางราตรี ฉันทพจน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์

นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงาน : กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ :0847962713
อีเมล์ : sumphan@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
6) พัฒนาบุคลกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ

นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ

รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนิตยา  ตาตินิจ

นางสาวนิตยา ตาตินิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค
นางอิชยา  สิงห์คำ

นางอิชยา สิงห์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางรำเพย  ทินกระโทก

นางรำเพย ทินกระโทก

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนพดล  เสนาอาจ

นายนพดล เสนาอาจ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศรินยา สุขรมย์

นางศรินยา สุขรมย์

รก.ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สิบตำรวจโท สุทธิศักดิ์  เทียงคำ

สิบตำรวจโท สุทธิศักดิ์ เทียงคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี