ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

*คลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูลการติดต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายวรรณชัย บุสนาม

นายวรรณชัย บุสนาม

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 , โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 11 , อีเมล์ :: wannachai@nongkhai2.go.th

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 11
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: wannachai@nongkhai2.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ดร.วิทยา ทัศมี

ดร.วิทยา ทัศมี

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 , โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 16 , wittaya.tas@nongkhai2.go.th

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 16
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: wittaya.tas@nongkhai2.go.th

นายอุดมสิน  คำมุงคุณ

นายอุดมสิน คำมุงคุณ

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 15 , udomsin@nongkhai2.go.th

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 15
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: udomsin@nongkhai2.go.th

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 10 , sumborn@gmail.com

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 10
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: sumborn@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นางอิสรีย์  ปิติฤทธิ์

นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์

รก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร 0 42471 969 ต่อ 10 อีเมล์ issaree48@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 42471 969 ต่อ 10
อีเมล์ : issaree48@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น
สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา แก่หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ
๒. งานการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางราตรี  ฉันทพจน์

นางราตรี ฉันทพจน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร 0 4247 1969 ต่อ 13 , ratree@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 13
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: ratree@nongkhai2.go.th

นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์

นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์

ผอ.กลุ่ม DLICT โทร 0 4247 1969 ต่อ 19, sumphan@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ :0 4247 1969 ต่อ 19
อีเมล์ : sumphan@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
1) กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
6) พัฒนาบุคลกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8) ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

น.ส.นิภาพร พลสุวรรณ

น.ส.นิภาพร พลสุวรรณ

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ,042-471969 ต่อ 16, nipaporn@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 16
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nipaporn@nongkhai2.go.th

นางสาวนิตยา  ตาตินิจ

นางสาวนิตยา ตาตินิจ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคค , 0 4247 1969 ต่อ 12 , nittaya.ta@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nittaya.ta@nongkhai2.go.th

นางอิชยา  สิงห์คำ

นางอิชยา สิงห์คำ

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ , 0 4247 1969 ต่อ 12 , itchaya@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: itchaya@nongkhai2.go.th

นางรำเพย  ทินกระโทก

นางรำเพย ทินกระโทก

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ , 0 4247 1969 ต่อ 15 , rumpeoi@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 15
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: rumpeoi@nongkhai2.go.th

นายนพดล  เสนาอาจ

นายนพดล เสนาอาจ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , 0 4247 1969 ต่อ 14 , senaart@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 14
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: senaart@nongkhai2.go.th

นางศรินยา สุขรมย์

นางศรินยา สุขรมย์

รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน , 0 4247 1969 ต่อ 13 , sarinya@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 13
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: sarinya@nongkhai2.go.th

นางสาวนิตยา  ตาตินิจ

นางสาวนิตยา ตาตินิจ

รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ,0 4247 1969 ต่อ 12 , nittaya.ta@nongkhai2.go.th

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nittaya.ta@nongkhai2.go.th

ช่องทางติดต่อผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 
– e-mail :: info@nongkhai2.go.th
– Website :: www.nongkhai2.go.th
– โทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934, 0 4247 1935
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th
– เพจ facebook  สพป.หนองคาย เขต 2
Url:: https://www.facebook.com/nongkhai2

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

– กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ ต่อ 10
– หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 11
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 12
– กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 14
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 15
– กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 15
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
– หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 18
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 19
– กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 12