สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา PISA for School

วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายพัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ และ ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการอบรมฯ และ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools) ณ ห้องประชุมรัตนนาคาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ คือ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. พัฒนา ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2025 ให้มีศักยภาพพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA 2025
  2. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินสมรรถนะ PISA 2025
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนานักเรียนในการประเมินสมรรถนะ PISA 2025