การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

 1. แสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  1.1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร / ประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  1.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  1.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  1.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 2. ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติ

  2.1 คำสั่ง โครงการ