การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

  1. แสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    1.1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร / ประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    1.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    1.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    1.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  2. ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติ2.1 คำสั่ง โครงการ

Loading