SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK Nongkhai2

Line@ สพป.หนองคาย เขต 2
เพิ่มเพื่อน

เพจ facebook สพป.หนองคาย เขต 2
https://www.facebook.com/nongkhai2/

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 days ago
ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ติดตามดูแลกลุ่มการศึกษาดูงานและการฝึกประสบการณ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 มกราคม 2563 กลุ่มที่ 16 ของการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับและเป็นผู้กำกับดูแลในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 ขอร่วมแสดงความยินดีกันนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" พร้อมเกียรติบัตร จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 24 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 ขอร่วมแสดงความยินดีกันนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ประเภทศึกษานิเทศก์ "ระดับดีเด่น" จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" ณ หอประชุมคุรุสภา
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 160 ภาพ4 days ago
วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาวันครู 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเกิดความสามัคคีระหว่าง ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย,หญิง ตะกร้อ เปตอง ชาย,หญิง และแอโรบิค
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ อ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ และ อ.รัตนวาปี ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาครู ประจำปี 2563 การแข่งขันแบ่งเป็นโซน ดังนี้
1. โชนโพนพิสัย 1 สีแดง ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล เครือข่ายพัฒนา คุณกาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย และกศน.โพนพิสัย
2. โซนโพนพืสัย 2 สีเหลือง ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวง เหล่าต่างคำ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิมโพธิ์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านนาหนังพัฒนศึกษา
3. โซนเฝ้าไร่ สี่น้ำเงิน ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม และกศน.เฝ้าไร่
4. โซน รัตนวาปี สีขาว ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร สพป.หนองคาย เขต 2 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม และกศน.รัตนวาปี

สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายการแข่งขั้นกีฬาได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1ta_QcIwHBu7_JnrlQG0vGiI8UM6CN9hJ?usp=sharing
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 130 ภาพ4 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อ่านสารงานวันครู พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้กล่าวรายงานการจัดงานร นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคา เขต 2 ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูมีสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
โดยการจัดงานวันครูในครั้งนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเดินมาเป็นประธานการเปิดงาน ทั้งได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีตวุฒิสมาชิก และ ส.ส.จังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร และหัวหน้าส่วนราชการ ในอ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 200,000 บาท
สามารถดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1SZ8vpz_KNoZowcYoNDZimCquBORLwTZ7?usp=sharing