SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK Nongkhai2

Line@ สพป.หนองคาย เขต 2
เพิ่มเพื่อน

เพจ facebook สพป.หนองคาย เขต 2
https://www.facebook.com/nongkhai2/

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 21 day ago
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 24 days ago
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะ ผอ.กลุ่มงาน บุคลากร สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าสไบ หลวงพ่อพระเสี่ยง ณ วัดมณีโคตร พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาว อ.โพนพิสัย และองค์พระประธาน ณ วัดศรีเกิด อ. โพนพิสัย โดยมีคณะ ผอ.กลุ่มงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมถวายผ้าสไบ เพื่อเป็นมหาบุญมหากุศล เนื่องในวันเข้าพรรษาวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ ขออานิสงส์แห่งการถวายผ้าสไบพร้อมกับของบริวารแก่พระภิกษุสงฆ์นี้ ของพวกเราทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ท่านทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 25 days ago
บ่ายวันนี้ (11 ก.ค. 2562)​ เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย (สกสค.)
เนื่องด้วยจากผลการรับฟังความคิดเห็นของ "การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา" จากครูนักเรียนและสภาเยาวชนของจังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมการฯ จึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 30 ภาพ5 days ago
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน และโรงเรียนบ้านหนองอั้ว เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสำรวจอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความสะอาด
พร้อมให้คำแนะนำการส่งเสริมการจัด การเรียน การสอน ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการสอนแบบ active learning การเรียน การสอน โดยให้ dltv โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายให้ "ปี 2562 เป็นปีทองของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน"
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 98 ภาพ6 days ago
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้คำแนะนำการส่งเสริมการจัด การเรียน การสอน ให้กับคณะครูผู้สอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งการสำรวจ ตรวจสอบอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัย อาหารกลางวันนักเรียน พร้อมดูสุขาภิบาลของนักเรียน ทั้งการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเรียน และทุกห้องเรียน ให้มีความพร้อมในการนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านคำตอยูง และโรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู และนักเรียนอีกด้วย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 26 days ago
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2