นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O23 - นโยบายการบริหารงานบุคคล 66

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนองคาย เขต 2 ปี2566