ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

 

นายประเจน ปาประลิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

โทรศัพท์ 0868550551
อีเมล์ prajane@nongkhai2.go.th

0868550551prajane@nongkhai2.go.th

นายพัชระ งามชัด
รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

โทรศัพท์ 0817394499
อีเมล์ patchara@nongkhai2.go.th
รับผิดชอบ/กำกับดูแล
กลุ่มบริหารงานบุคคล,
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0817394499patchara@nongkhai2.go.th
นายบัณฑิต เดชขันธ์
รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

โทรศัพท์ 0834656999
อีเมล์ bundit@nongkhai2.go.th
รับผิดชอบ/กำกับดูแล
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนเทศติดตามฯ,
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

0834656999bundit@nongkhai2.go.th
นางวันทิวา มูลสาร
รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

โทรศัพท์ 0854600685
อีเมล์ sosox.5665@nongkhai2.go.th
รับผิดชอบ/กำกับดูแล
กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0854600685sosox.5665@gmail.com

นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ 0862187052
อีเมล์ jinda_kui@hotmail.com

0862187052jinda_kui@hotmail.com
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0969544498
อีเมล์ sumphan@nongkhai2.go.th

0969544498sumphan@nongkhai2.go.th
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

โทรศัพท์ 0969544498
อีเมล์ sumphan@nongkhai2.go.th

0969544498sumphan@nongkhai2.go.th
นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 0842629541
อีเมล์ nipaporn@nongkhai2.go.th

0842629541nipaporn@nongkhai2.go.th
นางสาวนิตยา ตาตินิจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 088384449
อีเมล์ nittaya.ta@nongkhai2.go.th

088384449nittaya.ta@nongkhai2.go.th
นางศรินยา สุขรมย์
นักทรัพยากรบคคล ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
โทรศัพท์ 0845105872
อีเมล์ sarinya@nongkhai2.go.th

0845105872sarinya@nongkhai2.go.th
นางรำเพย ทินกระโทก
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ 0898424963
อีเมล์ rumpeoi@nongkhai2.go.th

0898424963rumpeoi@nongkhai2.go.th
นายนพดล เสนาอาจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0899431292
อีเมล์ senaart@nongkhai2.go.th

0899431292senaart@nongkhai2.go.th
นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0895749665
อีเมล์ chabapai@nongkhai2.go.th

0895749665chabapai@nongkhai2.go.th
นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์
นิติกร ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ 0933409716
อีเมล์ jody_222@hotmail.com

0933409716jody_222@hotmail.com