พัฒนาพหุปัญญาและการสำรวจแววความสามารถพิเศษ

คู่มือเอกสารการสำรวจแววความสามารถพิเศษ MI-Test

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2Best Practice การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา