กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1

คู่มือปฏิบัติงาน นายดวงดี พลาหาญ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.4
3

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุจาภา ขันตี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8

คู่มือปฏิบัติงาน นายชัชวาล รูปขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสินทรัพย์