สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 40/2564 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ เซิมโพธิ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

Read more

พระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราช

Read more