แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์ >> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ (O21) 2023

ดไฟล์ >> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

O21 (ITA 2022)