การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้าร

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Read more

การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09

Read more

การประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะ อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Read more