แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.หนองคาย เขต 2

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพป.หนองคาย เขต 2

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงานแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สพป.หนองคาย เขต 2
O2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต 2
O4ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ สพป.หนองคาย เขต 2
การประชาสัมพันธ์
O5ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์หลัก สพป.หนองคาย เขต 2
ข่าวกิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต 2
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6Q&A (ถาม-ตอบ)หน้าเว็บหลัก Messenger Live Chat
Line OA Chatbot
ถาม-ตอบ ออนไลน์
Webboard
Social Networkแสดงข่าว เพจ Facebook หน้าเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
การดำเนินงาน
O7แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
O10คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
O11คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
แนวทางการให้บริการ สพป.หนองคาย เขต 2
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566
O13E–Servicee-Service (บริการออนไลน์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ สพป.หนองคาย เขต 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมในปี พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และปรพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่นโยบายการไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ปี พ.ศ.2567
O27การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ.2567
O28รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยารายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ. 2567
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รางานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรางานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน