นโยบายการไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ปี พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญและการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานทางวินัยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เจตนารมย์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ จึงประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยการประกาศดังกล่าวจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด และจัดทำประกาศเป็นสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปรากฏตามเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด