การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนสงเคราะห์เด็กที่อยู่ใรครอบครัวยากจน ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนสงเคราะห์เด็กที่อยู่ใรครอบครัวยากจน ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 0

Read more

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม : พัฒนาครูแนะแนวในการให้คำปรึกษา และพัฒนา นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แน

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา

Read more

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Read more

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ School Health HERO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนกำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับครูผู้สอน” โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Read more