แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561Download “คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย.pdf”

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย.pdf – Downloaded 13958 times – 2.32 MB

Powerpoint ชี้แจงแนวดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

1 แนวทางการดำเนินงาน

3 กิจกรรมเคลื่อนไหว

4 กิจกรรมสร้างสรรค์

5 กิจกรรมการเล่นตามมุม

6 กิกรรมเสริมประสบการณ์

7 กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

8 เกมการศึกษา

9 การบันทึกข้อมูล