ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน