การประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 สนามสอบในอำเภอเฝ้าไร่

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นายประเจน

Read more

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบในอำเภอรัตนวาปี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายประเ

Read more

การประชุมชี้แจงสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง แบบออนไลน์ ( RT exam) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Read more

การนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นายประเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา

Read more

การประชุมด้วยระบบออนไลน์เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 1

Read more