ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฎกระทรวง ออกตามความ
ในกฎหมายการศึกษา

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ/คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน