ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รูปแบบ IC30 Type 2 และ รูปแบบ IC20 Type 1 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

Read more

การตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา

Read more

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ DLTV เอกสารประกวดราคา

Read more