เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน กรณีการพิจารณาขอรับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.ครั้งแรก

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ช

Read more

ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อม่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานต้นแพบครูที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาประเภท ครูต้นแบบ ปี 2566

Read more

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปี 2566

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเ

Read more

การประเมินโครงการการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more

รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครู ผ่านกระบวนการ Lesson Study  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ชื่อเรื่อง  รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริ

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้คลินิก 3Rs

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้า

Read more

การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดสั่งทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more