e-Service (บริการออนไลน์)

รายการ e-Serviceคู่มือการใช้งาน
ระบบ Smart Area (ระบบสนันสนุนการบริหารจัดการ สพท.) คู่มือการใช้งานภาพรวมระบบ
ทะเบียนหนังสือราชการ
ระบบรับ ส่งหนังสือราชการ
การลา
การขออนุญาตไปราชการ
ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบแจ้งเวียนออนไลน์
ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ
ระบบขอใช้ห้องประชุม
ระบบปฏิบัติงานออนไลน์
บริการออนไลบ์ด้วย LINE OA Smart Area Bot , LINE OA Nongkhai2คู่มือการใช้งาน
LINE OA Smart Area
LINE OA Nongkhai2
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ (Time)คู่มือการใช้งาน
ระบบรายละเอียดเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Salary)คู่มือการใช้งาน
ระบบตรวจสอบเงินบำนาญ (สลิปเงินเดือนบำนาญ)คู่มือการใช้งาน
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์ (e-Certificate)คู่มือการใช้งาน
ระบบสร้าง QR CODE Onlineคู่มือการใช้งาน