การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT)

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 1

Read more

การประชุมคณะทำงานฯ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะ อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Read more

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา

Read more

การประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา

Read more

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13

Read more

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา

Read more