สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 64 ถึง เดือนมีนาคม 65)

ปีงบฯ65 (ตค.64-มีค.65)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20220512165659

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O23-63

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ เดือน ไฟล์
1 ตุลาคม ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม ดาวน์โหลด
4 มกราคม ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
6 มีนาคม ดาวน์โหลด
7 เมษายน ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน ดาวน์โหลด
10 กรกฏาคม ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม ดาวน์โหลด
12 กันยายน ดาวน์โหลด