หลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน

รายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2