การขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สพป.หนองคาย เขต ๒

 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คลิก

ประกาศผลการการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับจังหวัดหนองคาย

เกียรติบัตร

เอกสารเผยแพร่ รายงานผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BEST Practice) คนดี ทำดี ตามวิถีธรรมดี โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ THUNG MODEL