ศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพป.หนองคาย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ ณ สพป.ระยอง เขต 2

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประเ

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.0

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผล เขียนรายงานการสังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคายครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง

Read more

คณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เข้าปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวล

Read more

การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย เนื่อ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา

Read more

การประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับครูผู้สอน” โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1,2

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวล

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Read more