โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 0

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.0

Read more

การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นาย

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Read more

การคัดเลือกฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Read more

การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568)

🚩วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  เวลา 10.

Read more

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more