ชมรมภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต2

การดำเนินการขับเคลื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การดำเนินการขับเคลื่อน คลินิค 3R

การคัดกรองการอ่านเขียนภาษาไทย
 • ปีการศึกษา 2567
 • ปีการศึกษา 2566
 • ปีการศึกษา 2565

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ และควรรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  โหลดเล่มรายงานได้ที่นี้


  รายงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  โหลดเล่มรายงานได้ที่นี้


  เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  โหลดเอกสารได้ที่นี้