การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ zoom meetings

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวล

Read more

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา

Read more

การร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวล

Read more

การประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องป

Read more