ประกาศจัดซื้อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน รอบที่ 2

ประกาศจัดซื้อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน ด้วยวิธี  e-bidding รอบที่ 2

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ DLTV จำนวน 36 โรงเรียน (รอบที่ 2)