สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 40/2564 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฎิบัติสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ นายวรรณชัย บุสยาม ได้ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสัดกัด ให้กับคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ให้เน้นความปลอดภัยที่เป็นเลิศในบริเวณโรงเรียนในสังกัด เป็นสำคัญ พร้อมทั้้งกำหนดปัญหาและ จุดเด่นจุดด้อย ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ