ข่าวสาร สพป.หนองคาย เขต 2 บน Social Network Facebook

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 218 hours ago
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 น.ส.นิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ และโต๊ะจีนรุ่งสัมพันธ์ ร่วมบริจาค รวมเป็นเงินจำนวน 3,200 บาท เพื่อร่วมทำบุญ เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคี แด่ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าโนนภูทอง บ้านโนนภูทอง หมู่ที่15 ตำบลเหล่าต่าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 218 hours ago
เช้าวันนี้ (20 พ.ย. 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 9/ 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนิเทศแบบบูรณาการ และการสอบ O-Net ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 220 hours ago
สพป.หนองคาย เขต 2 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 days ago
บ่ายวันนี้ (19 พ.ย. 2562) เวลา 14.30​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รับ-มอบเงินทำบุญผ้าป่าสามัคคี จากนางสาวฉวี ราชบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าโนนภูทอง บ้านโนนภูทอง หมู่ที่15 ตำบลเหล่าต่าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1,090 บาท
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 67 ภาพ2 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ คณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยนโยบายเร่งสำคัญ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน การลงโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด ในสถานศึกษา และเน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 โรงเรียน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 โรงเรียน
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 23 days ago
การประชุมสัมมนาเรื่อง"ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓" ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ละออตา พงษฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ พร้อมด้วย นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ นางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการ และนายธีระพงษ์ สังหลอด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง"ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓" ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ คือ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๒ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อม/วางแผนในการนำเสนอข้อมูลเรื่องคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี