🎗โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน เพื่อการอ่านออกอ่านคล่อง เขียนได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 🎗

🚩วันที่ 19 มกราคม 2565🚩 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหานิทานพื้นถิ่น “ โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน เพื่อการอ่านออกอ่านคล่อง เขียนได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวัตุประสงค์โครงการนี้จัดทำเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ในวัยเรียน ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านจากวรรณกรรมพื้นถิ่นและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรักการอ่าน
🙏โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
และวิทยากร 🎤 อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ อาจารย์สุวรรณี พันธ์โอภาส
✔การจัดกิจกรรมฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19