?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนิคมดงบัง ?

?วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ?เวลา 13.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผอ. รร. บ้านนิคมดงบัง ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา
?ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผอ. รร. บ้านนิคมดงบัง และคณะครู นักเรียน รร.บ้านนิคมดงบัง ที่อำนวยความสะดวกในการประเมินฯในครั้งนี้