ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1,2 ,อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) , อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมฯ-มัธยมตอนต้น) (เลือกรายการ) , ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1,2 ,อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) , อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมฯ-มัธยมตอนต้น) (เลือกรายการ) , ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ