รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1.1 และ เรื่องที่ 1.1.3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1.1 และ เรื่องที่ 1.1.3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือนกันยายน65 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.1

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.1 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.2

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.2 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.3

รายละเอียดเรื่องที่ 1.1.3 (เพิ่มเติม)

 

Loading