การประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”

🚩วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566🚩
🚩นายประเจน ปาประลิต มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ และ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ เพื่อประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เพื่อค้นหานวัตกรรมและการซ่อมเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ดังนี้
1. รร.บ้านวัดหลวง
2. รร.ชุมชนบ้านปากสวย
3. รร.บ้านดงกำพี้
4. รร.บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
5. รร.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี

Loading