การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

🚩วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ และนางนฤมล เบญจมาศ ผอ.รร.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที 18-20 พฤษภาคม 2566 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครฯ

Loading