การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”

🚩วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หยองคาย เขต 2 เป็นประธานพิธ๊เปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์โรงเรียน แก่สถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริเพื่อการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสหกรณ์
โรงเรียน
🎗โดยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรม ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนละ1 คน และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และ ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

Loading