การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย