การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🚩วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฟังการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์