สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยากร และนายอภิศร ทิพย์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สู่การประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมรัตนนาคาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ให้ครูนำวิธีการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนในรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน และนำผลการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา