รมว.ศธ.ลงนามตั้งรักษาราชการแทนซี 11 ใน 3 ตำแหน่ง

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เซ็นรับทราบแล้ว ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

รมว.ศธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายประเสริฐ บุญเรือง
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
นายณรงค์ แผ้วพลสง 

ขอบคุณข้อมูลจาก