งานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อ่านสารงานวันครู พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้กล่าวรายงานการจัดงานร นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคา เขต 2 ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูมีสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยการจัดงานวันครูในครั้งนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเดินมาเป็นประธานการเปิดงาน ทั้งได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีตวุฒิสมาชิก และ ส.ส.จังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร และหัวหน้าส่วนราชการ ในอ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 200,000 บาท

สามารถดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่
https://drive.google.com/…/1SZ8vpz_KNoZowcYoNDZimCquBORLwTZ…