คู่มือและมาตรฐานการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-หนองคาย2
มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)
คู่มือบริการประชาชน-สพป.นค.2
ขอความเห็นชอบมาตรฐาน Flow chart
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสินทรัพย์
ขั้นตอนการฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
การลาศึกษาต่อ
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ