คู่มือและมาตรฐานการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-หนองคาย2 มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง) คู่มือบริการประชาชน-สพป.นค.2 ขอความเห็นชอบมาตรฐาน Flow chart มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสินทรัพย์ ขั้นตอนการฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ